Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 ALAPOK

 

 

forrás:      http://rpi.reformatus.hu/portal/page.php?556

 

Jövő évtől kötelező lesz a hittan?

 

2013. szept. 1-től az állami általános iskolákban bevezetésre kerül a kötelező erkölcstan és választható lesz a felekezeti hit- és erkölcstan. Tehát kötelező hittan nem lesz, csak választható.

(2011. évi CXC. Tc. „A nemzeti köznevelésről” 35.§.) Ennek a megnevezése a továbbiakban a kötelezően választható hit- és erkölcstan.

 

 

 

 

Mikor, melyik osztályokban kerül bevezetésre a kötelező erkölcstan és a választható hittan?

 

2013. szept. 1-től felmenő rendszerben kerül bevezetésre a kötelező erkölcstan / válaszható hit- és erkölcstan. Ez 2013. szept. 1-én az 1. és az 5. osztályt fogja érinteni. Várhatóan a teljes általános iskolai átállás 2016/2017. tanévre történik meg. (2011. évi CXC. Tc. „A nemzeti köznevelésről” 35.§. 97.§)

 

 

 

 

Kinek a feladata lesz az iskolában a hittanoktatás szervezése?

 

 

 

 

Az állami általános iskolában az oktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, a hit- és erkölcstanoktatásra való jelentkezés megszervezése, a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. (2011. évi CXC. Tc. „A nemzeti köznevelésről” 35.§.) Ez azt jelenti, hogy a hittanórákra való jelentkezést továbbra is a helyi egyházközség illetékes képviselője (lelkipásztor, hitoktató) szervezi.

 

 

 

 

Milyen egyházi szervezetek taníthatnak hittant a köznevelési törvény feltételei szerint?

 

A jelenlegi törvényi szabályozás nem emel ki felekezeteket, éppen ezért minden – a magyar állam által elismert – egyház taníthat saját felekezete szerinti hit- és erkölcstant. A jelenlegi szabályozás alapján ez 27 egyházat jelent. (2011. évi CCVI. törvény)

 

 

 

 

Mi lesz a különbség az erkölcstan és a helyette választható felekezeti hit- és erkölcstan között?

 

 

 

Hit- és erkölcstan

Erkölcstan

Helyszíne

Iskola termei vagy az adott egyházközség termei

Iskola termei

Szervezője

Illetékes egyházközség

Illetékes iskola

Az órát tartja

Gyülekezet által megbízott lelkipásztor, hitoktató

Iskolai alkalmazott: tanító, etika tanár, pedagógus

Felkészítés

Hit- és erkölcstan oktatói, lelkipásztori, vallástanári végzettség

60 órás kötelező képzés felső tagozatban

Tartalma

Felekezeti alapon hitre nevelés

Konszenzus etika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan él egymás mellett a fakultatív hit- és erkölcstan, valamint a kötelezően választható hittan?

 

Csak 1. és 5. osztályban – a kötelezően választható a felekezeti hittan, melyre a 2011. évi CXC. törvény 35.§. vonatkozik.

A többi évfolyamon az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti fakultatív hit- és erkölcstanra vonatkozó rendelkezéseket kell kifutó rendszerben alkalmazni. (2011. évi CXC. Tc. „A nemzeti köznevelésről” 97.§)

 

Melyek lesznek a jellegzetességei a kötelezően választható hittannak és a fakultatív hit- és erkölcstannak?

 

 

 

Kötelezően választható hittan

Fakultatív hittan

Mely évfolyamokra jellemző

o   Felmenő rendszerben

o   2013. szeptembertől

o   1, 5. évfolyamon

o   A teljes 8 évfolyamon várhatóan 2016/2017-ben lesz jelen.

o   Folyamatosan jelen van,

     kifutó rendszerben.

o   Igény esetén 2016/2017.

     után is működhet.

Helyszín

önkormányzati/állami általános iskola termei

o   önkormányzati/állami

     általános iskola termei;

o   református egyházköz-

     ség  termei.

Időpontja

Az iskola órarendjébe illesztett tanóra, akár délelőtti keretben is.

Fakultatív időpont, általá-

ban délután a szakkörök,

egyéb foglalkozások

idejében.

Aki tarthatja

református hittanoktató, lelkipásztor

Ki a felelős érte

egyházi jogi személy

A hittanoktatást végző személy és az iskola kapcsolata

A hittanoktató, lelkipásztor tanácskozási jogú tagja az adott iskola nevelőtestületének .

A hittanoktató, lelkipásztor

nem tagja az adott

iskola nevelőtestületének.

A hittanóra szervezési határideje

Első osztályosok esetében

Az általános iskola 1. évfolyamára a beiratkozásra március 1. és április 30. között (általában április elején) kerül sor, melyen az egyházközség képviselője is jelen lehet. Itt jelzi a szülő választását.

 

4. évfolyamon (ill. felmenő rendszerben a többi évfolyamon is)

Az iskolákban a jelentkeztetés határideje máj. 20.

A hittanórák megszerve-

zésének és hivatalos

lejelentésének határideje

október 1.

 

 

Mit jelent az „egyházi jogi személy” a (református értelmezés szerinti) törvényi meghatározásban?

Az állami meghatározás szerint az „egyházi jogi személy” fogalom „belső egyházi jogi személy” néven ismert és ide tartozik az „egyház belső egyházi szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége vagy szervezete.” (2011. évi CCVI. törvény 11.§.)

A református értelmezés szerint az egyházi jogi személy jelenti az illetékes egyházközséget, adott egyházmegyét, egyházkerületet, illetve magát az MRE-t. (A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. Tc. a szükséges módosításokkal.)

 

 

 

 

Milyen állami törvények, rendeletek – ill. milyen egyházi törvények és rendeletek vonatkoznak a hitoktatásra?

 

Állami törvények és rendeletek:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (3.§. 32.§. 35.§. 46.§. 97.§.)

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről (3.§. 4.§. 14.§)

142/2012. (VII.3.) Kormányrendelet az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól (1.§. 2.§. 5.§. 6.§.)

(A jogszabályok vonatkozó pontjai kiemelve külön munkaanyagban találhatóak meg.)

 

Mikor kell szervezni a 2013. szept. 1-től induló hit- és erkölcstant?

 

Az iskolának minden év május 20-ig föl kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy állami általános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. (20/2012. EMMI rendelet) Ez azt jelenti, hogy 2013. szept. 20-ig eldől, hogy az iskolában szeptembertől 1. és 5. osztályban milyen létszámú hittancsoport lesz.

 

Az elsősök döntési lehetősége a beiratkozáshoz kapcsolódik, ezért javasolt a beiratkozásnál jelen lenni az egyházi jogi személy képviselőjének is.

 

Milyen létszámban indítható hittancsoport?

Az állami rendelkezés 7 főre vetítve határozza meg a hittancsoport számát. (142/2012. Korm. rendelet 5.§.) Az egyházi szabályzás csoportösszevonást javasol a 8 fő eléréséig, de önálló csoportként elfogadhatónak tart 8 fő létszám alatti csoportokat is. Ebben az esetben az indokoltságot az adott egyházmegye elnöksége határozza meg. (137/2011.12.07. Zs.T.)

 

 

 

 

Milyen képesítéssel lehet református hit- és erkölcstan órát tartani?

A CXC. Köznevelési törvény 35.§.(4) szerint az állami általános iskolában tartható hit- és erkölcstan óra esetén az egyházi jogi személy által alkalmazott hitoktató alkalmazásakor a 32.§.(1) bekezdés h. pontját alkalmazni kell, azaz: ha az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre megállapított pedagógus létszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie.

 

2007/II. Hittanoktatási törvény 5.§. alapján a következő végzettségekkel lehet hittant tanítani 2012. szeptember 01-től:

Képzettség

tanítható korosztály

hitoktatás jellege

Református lelkész (BA, MA - egyetem)

Óvoda, általános iskola, középiskola

gyülekezeti hitoktatás

(gyülekezet termei, önkormányzati iskola és óvoda)

1-8. évfolyam

iskolai hitoktatás

(református oktatási intézmény; más egyházi fenntartású iskola; más fenntartású iskola, ahol a hittan oktatása a pedagógiai programban szerepel)

Református hittanoktató (BA – főiskola)

óvoda, általános iskola, középiskola

gyülekezeti hitoktatás

1-8. évfolyam

iskolai hitoktatás

Református vallástanár (MA – egyetem)

óvoda, általános iskola, középiskola

gyülekezeti hitoktatás

5-13. évfolyam

iskolai hitoktatás

 

 

 

 

Hol lehet református hit- és erkölcstan oktatásához szükséges képesítést szerezni?

 

Hitoktatásra jogosító képzést folytató intézmények és szakjaik listája 2012-ben:

Intézmény

Szak

kapott végzettség

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

(SRTA)

Teológia szak – lelkészi szakirány

Református lelkész, BA, MA

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

(nappali és levelező)

Református hitoktató, BA

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

(DRHE)

Református teológus-lelkész szak

Református lelkész, MA

Katechéta-lelkipásztori munkatárs

Református hitoktató, BA

Hittanár-nevelő

(levelező és nappali)

Református hitoktató, MA

Református vallástanár, MA

Károli Gáspár Református Egyetem

(KRE)

Református teológus

Hitoktató

(Vallástanár-nevelő mesterszakkal)

Református hitoktató, BA

Vallástanár, MA

Vallástanár

Református vallástanár, MA

Pápai Református Teológiai Akadémia

Református teológus

Református lelkész, BA

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

Református hitoktató, BA

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar

(KRETFK)

Református hittanoktató

(levelező és nappali)

Református hittanoktató, BA

 

 

 

 

 

 

 

 

IDŐBELISÉG

 

 

 

 

Továbbra is délután lesz a hittanóra?

A délutáni hittanóra – a jogalkotó szándéka szerint – általában csupán a fakultatív hittanoktatás keretében marad meg a középiskolákban és a diákotthonokban. Az óvodában a nyitvatartási időn belül bármikor, így a délutáni időszakban is megtartható a foglalkozás. (Sok óvodában a délelőtti időszakból mondvacsinált érvekkel igyekeznek eleve a délutáni időszakra, annak is a végére szorítani a hittant.) Az állami általános iskolákban a 2013/14. tanévtől a 2. és 6. évfolyamtól kezdődően kifutó rendszerben kizárólagos marad a fakultatív hittanoktatás, azonban az egyházaknak a kötelezően választható hit- és erkölcstanórák mellett lehetősége marad a délutáni időszakban fakultatív hittanoktatást szervezni az erkölcstanoktatásban részvevőknek. Mindemellett délutáni hittanóra akkor képzelhető el, ha az 1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás folyik, vagy ha az órarendben az utolsó tanórák valamelyikén szervezik meg az erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan órákat. Erre tanteremhiány esetén nagyobb valószínűséggel kerülhet sor.

 

Lehet-e majd délelőtt hittanórát tartani 2013. szeptemberétől?

A 2013/14. tanévben az 1. és 5. évfolyamon – majd a következő esztendőkben felmenő rendszerben a többi évfolyamon – kerül sor a kötelezően választható hittanoktatás bevezetésére az állami általános iskolákban. E tanórák megtartására az órarend függvényében a délelőtti időszakban kerül sor. Mindemellett a fakultatív hittanoktatás is megszervezhető – különösen az óvodák esetében – délelőtt, ehhez azonban a feltételek körültekintő megteremtésére van szükség, s elkötelezettségre.

 

Változnak-e a határidők (vannak-e határidők) a hittanórára való jelentkeztetéssel és a hittanóra lejelentésével kapcsolatban?

A hittanoktatás szervezéséért felelős, területileg illetékes egyházközség képviselője (megbízólevele átadásával) legkésőbb február utolsó munkanapjáig jelzi az állami általános iskola vezetőjének a hit- és erkölcstanoktatás szándékát. Az általános iskola 1. évfolyamára a beiratkozásra március 1. és április 30. között (általában április elején) kerül sor, melyen az egyházközség képviselője is jelen lehet. Itt jelzi a szülő választását. A 4. évfolyamos diákok jelentkeztetésére május 20-i határidővel kerül sor az iskolában. Az ún. „lejelentés” a fakultatív hittanoktatás keretében változatlanul megmarad. Az egyházaknak október 15-ig kell összesíteni országos adataikat, ami az egyházmegyék számára szeptember 30-i kötelezettséget jelent.

 

Meddig fut a fakultatív és a kötelezően választható hit- és erkölcstan egymás mellett?

A 2013/14. tanévben az állami általános iskolák 1. és 5. évfolyamán, majd felmenő rendszerben vezetik be a kötelezően választható hit- és erkölcstan tantárgy oktatását, tehát az általános iskola valamennyi évfolyamán a 2016/17. tanévben épül ki az új rendszer. A fakultatív hittanoktatás azonban a későbbiekben is megmarad(hat) az állami általános iskolákban is, hisz az erkölcstant választó szülők gyermekei számára is nyitott a lehetőség a fakultatív hittanoktatásba történő bekapcsolódásra.

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

 

 

 

 

Ki taníthat református hit- és erkölcstant?

Református hit- és erkölcstant az 1-8. évfolyamon református hittanoktató, valamint református lelkipásztor, az 5-12. évfolyamon pedig református vallástanár szakképesítéssel lehet tanítani. A hittanoktatónak rendelkeznie kell egyházunk megbízólevelével is.

 

Tarthat-e hittanórákat az iskola által kijelölt pedagógus?

A hit- és erkölcstan tantárgy oktatását kizárólag az egyházi jogi személy (egyházközség) szervezheti, így az iskolának nincs lehetősége a hittanoktató személyét meghatározni.

 

Tarthat-e hittanórákat az iskolában dolgozó pedagógus?

Az iskolában dolgozó pedagógus akkor tarthat hittanórákat, ha ezt munkaidején kívül, megfelelő szakképzettség birtokában, az egyházi jogi személy megbízásával és munkáltatójának tudomásával teszi.

 

Ki fogja alkalmazni a hitoktatót?

A hittanoktató alkalmazása az egyházi jogi személy kötelezettsége. Alkalmazható munkaszerződéssel, illetve a kötelező óraszám 40 %-a erejéig megbízási szerződéssel. Lelkipásztor kizárólag egyházi személyként végezheti a hittanoktatást választott lelkipásztorként, vagy kirendeléssel. Az alkalmazásra sor kerülhet egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati szinten is.

 

A hittanoktató, a lelkész – lehet-e az iskolai tantestület tagja?

A hittanoktató (ideértve a hittanoktató lelkipásztorokat is) a kötelezően választható hittanoktatás tekintetében az iskolai nevelőtestület tanácskozási jogú tagjává válik, így a nevelőtestület döntési jogkörébe utalt kérdésekben nincs szavazati joga, hanem csak véleményezési joga.

 

Ki és hogyan fogja fizetni a hittanoktatót?

A hittanoktató munkabérét, megbízási díját, javadalmát a foglalkoztatásért felelős egyházi jogi személytől kapja. Mindennek fedezetét az állami költségvetésben erre a célra elkülönített források biztosítják.

 

Milyen jogai lesznek a hittanoktatónak, lelkésznek?

A hittanoktató – a lelkipásztor iránymutatása és felügyelete mellett – a vonatkozó egyházi jogszabályok alapján elkészítheti a hit- és erkölcstanoktatás helyi tantervét, mely alapján megtervezheti tanmenetében az adott tanév feladatait. Az egyházi tankönyvjegyzék alapján kiválaszthatja az alkalmazandó tankönyveket, feladatgyűjteményeket, tanári segédkönyveket, részt vehet a szervezett pedagógus továbbképzéseken. Joga (egyúttal kötelessége) a tanulók teljesítményének értékelése. Igénybe veheti az iskola által biztosított, az oktatást segítő eszközöket. A nevelőtestület tanácskozási jogú tagjaként bekapcsolódhat az iskola életébe.

 

Taníthatja-e valaki a kötelezően választható erkölcstant, valamint hit- és erkölcstant, esetleg a fakultatív hit- és erkölcstant is egyszerre?

Elviekben igen, azonban gyakorlatilag kizárt: a kötelezően választható erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan ugyanazon tanórában, de másik tanteremben zajlik. Elméletileg lehetséges a tantárgyfelosztásban olyan csoportbontást kialakítani, mely megegyezik az erkölcstan/hit- és erkölcstan csoportbontással, azonban ez nem tekinthető életszerűnek. Amennyiben nem ugyanazon időpontban zajlik és két tanóra, akkor a „lyukasórán” gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. A fakultatív hit- és erkölcstant, valamint a kötelezően választható tantárgyakat oktathatja ugyanaz a személy, ha a képesítési követelményeknek külön-külön megfelel.

 

Kinek kell gondoskodnia a hittanórák helyettesítéséről?

A helyettesítés megszervezése az egyházi jogi személy feladata. Amennyiben erre – az idő rövidsége miatt – nincs lehetősége, értesíti az intézményvezetőt (vagy annak kijelölt helyettesét), és a tanulók tanórai felügyeletének megszervezéséről az intézmény gondoskodik.

 

Milyen módon kell a hittanoktatónak, lelkipásztornak igazodnia az iskola szabályaihoz?

A kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatója a nevelőtestület tanácskozási jogú tagjává válik, ezzel az intézmény pedagógusainak jogai mellett – amennyiben vallási meggyőződését nem sértik – az intézmény pedagógusainak kötelességei is vonatkoznak rá az intézmény SZMSZ-e és házirendje szerint. Amennyiben munkaköre ellátása közben olyan mulasztást, kötelezettségszegést követ el, amely az intézmény pedagógusa esetében rendkívüli felmondást indokolna, az intézményvezető jelzésére munkáltatója köteles fegyelmi eljárás keretében megvizsgálni a helyzetet, és az indok beigazolódása esetén köteles a hittanoktató megbízását visszavonni.

 

SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK

 

Milyen ütemezés szerint célszerű egyeztetni az iskolával a hit- és erkölcstan megszervezéséről?

A hittanoktatás szervezéséért felelős, területileg illetékes egyházközség képviselője (megbízólevele átadásával) legkésőbb február utolsó munkanapjáig jelzi az állami általános iskola vezetőjének a hit- és erkölcstanoktatás szándékát. Amennyiben a településen csak tagintézmény működik, úgy a tagintézmény vezetője előtt is megismétli bejelentését. Ha korábban kerül sor a megbízólevél átadására, több idő jut az iskola részéről is a jelentkeztetés szervezésére. Az általános iskolák

 

Milyen fórumokon lehet hirdetni a hit- és erkölcstanóra lehetőségét a szülők számára?

Az egyházi fórumok mellett iskolai és óvodai szülői értekezleten, az iskola honlapján faliújságjain, személyesen a beiratkozás alkalmával. A rendelkezésre álló adatok alapján fel lehet keresni a családokat is.